Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου Καλαμάτας στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ελαίας & Οπωρ/κών Καλαμάτας στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Στα πλαίσια της ένταξής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝ, ΙΙ, το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου Καλαμάτας δημιουργήθηκε ακολουθώντας όλες τις σχετικές προδιαγραφές εξασφαλίζοντας πλήρη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις διενέργειας των εργαστηριακών δοκιμών που εκτελεί.

4.4 980x350

Είναι άρτια εξοπλισμένο με τον απαραίτητο αναλυτικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό μέρος του οποίου συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω:

  1. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με δυο ανιχνευτές ιονισμού φλόγας (FID, Flame Ionizaton Detector), με εισαγωγείς δείγματος split/splitless και on column αντίστοιχα, αυτόματο σύστημα Autosampler και κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων
  2. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή δέσμευσης ηλεκτρονίων(ECD, Electron Capture Detector), με εισαγωγέα δείγματος με αυτόματο δειγματολήπτη (Headspace) και κατάλληλο λογισμικό
  3. Σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτές φλογοφωτομετρικό (FPD, Flame Photometric Detector),εισαγωγέα δείγματος split/splitless, αυτόματο σύστημα Autosampler και κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων
  4. Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC)
  5. Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (GFAAS, Graphite furnace atomic absorption spectrometry)
  6. Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους διπλής δέσμης (UV, VIS)
  7. Περιστροφικό εξατμιστήρα με αντλία κενού
  8. Συσκευή μέτρησης υγρασίας Karl Fisher
  9. Λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμό