Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου Καλαμάτας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, εξασφάλισε την εγκατάσταση διεθνώς αναγνωρισμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005.

Αποτελεί το μοναδικό διαπιστευμένο εργαστήριο στη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου σε όλες σχεδόν τις μεθόδους ανάλυσης ελαιολάδου βάση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει και διασφαλίζει:

  • τεχνική επάρκεια και ικανότητα του προσωπικού του εργαστηρίου
  • καταλληλότητα μεθόδων
  • εκπλήρωση κριτηρίων που προβλέπονται από την μέθοδο/ νομοθεσία /ανάγκες πελάτη
  • ιχνηλασιμότητα
  • αμεροληψία
  • εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο
  • διεθνή αναγνώριση εκθέσεων δοκιμών

  

Esyd KalamataΕΠΕΔ (Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης): pdf