Στο εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Χανίων, το οποίο έχει και μακρόχρονη ιστορία και μεγάλη ερευνητική εμπειρία, έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται πλήθος ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά προγράμματα είναι:

 • "Βελτίωση της Τεχνικής της Έκθλιψης του Ελαιοκάρπου". ΔΗΜΗΤΡΑ '95.
 • "Πολυφαινόλες και πολυμερή τους (τανίνες) στο παρθένο ελαιόλαδο και στα υγρά απόβλητα της ελαιουργίας. Αντιοξειδωτική δράση και μηχανισμός ελευθέρων ριζών. Βιοτεχνολογική σημασία στους τομείς υγείας, τροφίμων και περιβάλλοντος. ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ.
 • "Μελέτη της επίδρασης των χαρακτηριστικών του ελαιοκάρπου, των συστημάτων εξαγωγής και της διατήρησης του έχτρα παρθένου ελαιολάδου "Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου" (ΔΣΕ).
 • "Τεχνολογία για την επεξεργασία και ανακύκλωση του νερού του πλυντηρίου του ελαιουργείου". Ε.Ε. (UDOR – EVK1-CT-2001-30011).
 • "Ελληνικό Ελαιόλαδο, Τεχνολογία παραλαβής, προέλευση και ποιότητα". ΕΠΕΤ ΙΙ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • "Ήσσονα συστατικά και ποιότητα του ελαιολάδου " Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΣΕ).
 • "Άρωμα και γεύση ελαιολάδου. Βιοχημεία και Χημεία των παραγόντων που σχετίζονται με το άρωμα και επηρεάζουν την αντίληψη του καταναλωτή " AIR 3 CT 94 -1967 ".
 • "Βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με βιοτεχνολογικά μέσα "AIR 3 CT 94 -1355 ".
 • "Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση ελαιουργικών συγκροτημάτων." Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης, Πρόγραμμα Leader II.
 • "Καινοτόμες πρακτικές άρδευσης για αύξηση της αποτελεσματικότητας του νερού και της ποιότητας των προϊόντων" κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα EΛΛΑΔΑ – ΤΥΝΗΣΙΑ 2005 – 2007, της ΓΓΕΤ 135-ε.
 • "Χαρακτηριστικά και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων (ΥΑΕ)", κοινά ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα EΛΛΑΔΑ–ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2006 – 2008, της ΓΓΕΤ 151-ε.
 • "Technology for treatment and recycling of water used to wash olives. (UDOR-EVK1-CT-2001-30011) της Ε.Ε.
 • "Biotechnological recycle of olive mills washing water by microalgae (ALGATEC)", 2009-2011, in the FP7-SME-2008-1 της Ε.Ε.
 • "Συμπλήρωση της εργαστηριακής υποδομής του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) για την διαπίστευση δοκιμών σε ελαιόλαδο", 2007-2013, Χρηματοδότηση πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ.
 • "Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης", ΚΕ.Δ.ΕΛ.Ε.Α., 2013-2014.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον πλήρη ποιοτικό έλεγχο-χαρακτηρισμό βιοδραστικών μορίων των εξαιρετικά παρθένων ελαιΟΛΆδων και επιτραπέζιων εΛΑιών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας. ΟΛΑ.ΛΑ.” με κωδικό 1471-ΒΕΤ-2013.

 Αποτελέσματα που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα με την μακρόχρονη ενασχόληση με την έρευνα είναι:

 • Από το 1984 μέχρι σήμερα, έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με την αριθμ. Υπουργική Απόφαση 220257/35/26.1.1984 του Υπ. Γεωργίας, 47 συστήματα εξαγωγής ελαιολάδου ελληνικών και ξένων εταιρειών ως προς τη βιομηχανική απόδοση, την ωριαία δυναμικότητα και τη σύσταση προϊόντος και υποπροϊόντων. Από τα παραπάνω συστήματα εξαγωγής, τα 3 ήταν κλασσικά, 30 φυγοκεντρικά με Decanter 3-φάσεων, 9 φυγοκεντρικά με Decanter 2-φάσεων και 5 φυγοκεντρικά 3-φάσεων με μειωμένη προσθήκη νερού.
 • Ταξινόμηση των ελαιολάδων των ποικιλιών Κορωνέϊκης και Τσουνάτης με βάση το προφίλ των τριγλυκεριδίων και των λιπαρών οξέων τους.
 • Ολοκληρώθηκε η ταξινόμηση των ελαιολάδων των παραπάνω ποικιλιών σε συνάρτηση με το υψόμετρο και το προφίλ των λιπαρών οξέων τους.
 • Μελετήθηκαν τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδων μερικών ελληνικών και Ευρωπαϊκών ποικιλιών σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας.
 • Μελετήθηκε η επίδραση της ξηρασίας και της αλατότητας στην ποιότητα του ελαιολάδου.
 • Μελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών συνθηκών επεξεργασίας ελαιοκάρπου (σπάσιμο ελαιοκάρπου, μάλαξη ελαιοζύμης) στη βιομηχανική απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου ελαιολάδου.
 • Μελετήθηκε η χρήση εμπορικών ενζύμων κατά τη μάλαξη του ελαιοκάρπου με σκοπό την αύξηση της απόδοσης του καρπού σε ελαιόλαδο και τη βελτίωση της ποιότητας του.
 • Μελετήθηκε η δυνατότητα καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης του νερού του πλυντηρίου του ελαιοκάρπου με τη χρήση μεμβρανών.
 • Μελετήθηκε η επίδραση του τρόπου και του χρόνου αποθήκευσης του ελαιοκάρπου στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.
 • Μελετήθηκε η επίδραση της εκπυρήνωσης του ελαιοκάρπου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου ελαιολάδου. Η εκπυρήνωση έγινε με ειδικό εξάρτημα προσαρμοσμένο σε ελαιουργικό συγκρότημα μικρής δυναμικότητας που διέθετε το ελαιουργείο μας. Με τη μέθοδο αυτή παρήχθη ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας με μεγάλη αντοχή στην οξείδωση.
 • Αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε σύστημα Ηλεκτρονικού Ελέγχου Ελαιουργείων (ΗΕΕ), σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, για την τήρηση και σταθεροποίηση των ζητούμενων συνθηκών λειτουργίας του ελαιουργείου αυτόματα. Με το ΗΕΕ επιτυγχάνεται η αύξηση της βιομηχανικής απόδοσης από 0,2-0,5%, η μείωση της κατανάλωσης του πυρηνόξυλου ως καύσιμου από 40-50%, ημείωση της κατανάλωσης του χρησιμοποιούμενου νερού κατά 10% περίπου, η μείωση των απωλειών στα υποπροϊόντα ελαιοπυρήνας και απονέρων και η διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου.
 • Μελετήθηκε και αξιολογήθηκε το μηχάνημα Clean Concept για τη μείωση των στερεών των αποβλήτων των ελαιουργείων. Με τη μείωση των στερεών των αποβλήτων επιτυγχάνεται μείωση του ρυπαντικού φορτίου τους, τα δε στερεά που προκύπτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τρόφιμα.
 • Έγινε ποσοτικοποίηση του ελαιοπυρήνα και καθώς και προσδιορισμός της δυνητικής συμβολής του στα ενεργειακά ισοζύγια της Κύπρου και της Κρήτης, καθορισμός πλαισίου λειτουργίας κέντρων διαχείρισης ελαιοπυρήνα για παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων και οριοθέτηση βέλτιστων σημείων εκτατάστασής τους, ανάπτυξη πιλοτικού σταθμού συλλογής και πελετοποίησης ελαιοπυρήνα στον Δήμο Γερίου της Κύπρου, ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών για τον ολοκληρωμένο τεχνικό χαρακτηρισμό της πρώτης ύλης και των παραγόμενων βιοκαυσίμων, δημιουργία μόνιμου μηχανισμού τιμολόγησης του ελαιοπυρήνα σε όλα τα στάδια τροφοδοσίας και τέλος διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Μελετήθηκε ο καθορισμός των παραμέτρων για την ελεγχόμενη παραγωγή πειραματικών δειγμάτων ελαιολάδου σε πραγματικές συνθήκες ελαιουργείου. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι παράμετροι όπως ο χρόνος παραμονής του ελαιοκάρπου πριν την έκθλιψη, οι μέθοδοι εξαγωγής ελαιολάδου (2 και 3 φάσεων), οι συνθήκες έκθλιψης (χρόνοι και θερμοκρασίες μάλαξης ελαιοζύμης) και θερμοκρασία και ποσότητα νερού κατά το διαχωρισμό του ελαιολάδου από τα φυτικά υγρά (διαχωριστήρας ελαιολάδου), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών, η οργανοληπτικής αξιολόγηση και ο προσδιορισμός των ολικών φαινολικών των δειγμάτων ελαιολάδου, με σκοπό την βελτιστοποίησης της παραγωγής του.