Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων Χανίων του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και είναι διαπιστευμένο για την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων ελαιολάδου.

Η διαπίστευση του εργαστηρίου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, σημαίνει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, σύμφωνα με συγκεκριμένες μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας και αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 17025 είναι:

  • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου.
  • Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού.
  • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
  • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης να εμπιστευθεί.
  • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Esyd ChaniaΕΠΕΔ (Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης): pdf